Avís legal

DADES IDENTIFICATIVES

En compliment del deure d’informació previst en l’article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, a continuació es reflecteixen les següents dades:

L’empresa titular d’aquesta pàgina web és Gestió d’Obres Vilalta, SL, en endavant GOVIL, amb domicili al Carrer Moli de Vent, 18, Verdú (Lleida), CP 25340, amb nombre de C.I.F.: B25637935. Correu electrònic de contacte info@govil.es

La informació continguda en www.govil.es constitueix un servei d’informació dels diversos continguts que ofereix GOVIL, i on s’ofereix accés a informació de diversa naturalesa.

ACCEPTACIÓ DE LES CONDICIONS D’ÚS

L’accés a la pàgina web www.govil.es exigeix l’acceptació de les condicions d’ús que a cada moment es trobin vigents en aquesta web.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL

El codi font, els dissenys gràfics, les imatges, les fotografies, les animacions, el programari, els textos, així com la informació i els continguts que es recullen en www.govil.es estan protegits per la legislació espanyola sobre els drets de propietat intel·lectual i industrial a favor de GOVIL, i no es permet la reproducció total o parcial d’aquesta web, ni el seu tractament informàtic, comunicació, distribució, difusió, modificació, transformació o decompilació, sense el permís previ i per escrit del seu titular, GOVIL de conformitat amb el disposat en els articles 8 i 32 paràgraf segon de la Llei de Propietat Intel·lectual.

L’usuari, única i exclusivament podrà utilitzar el material que aparegui en aquesta web per al seu ús personal i privat, quedant prohibit la seva utilització amb finalitats comercials o per incórrer en activitats il·lícites. Tots els drets derivats de la propietat intel·lectual estan expressament reservats per GOVIL.

GOVIL vetllarà pel compliment de les anteriors condicions i per a la deguda utilització dels continguts presentats al seu portal, exercitant totes les accions civils i penals que li corresponguin en el cas d’infracció o incompliment d’aquests drets per part de l’usuari.

PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

L’accés a la pàgina web o el seu ús no implica una recollida de dades personals de l’usuari per part de GOVIL. No obstant això, es comunica que, en el cas que GOVIL sol·liciti dades personals, s’informarà degudament a l’usuari conforme a l’establert en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal.

Les Dades Personals que es recullen en els formularis o documents anàlegs de sol·licitud d’informació de GOVIL seran objecte de tractament mixt i s’incorporaran en els corresponents fitxers, dels quals la titularitat correspon a GOVIL.

La recollida i tractament mixt de les Dades de Caràcter Personal té com a finalitat el manteniment de la relació contractual o de serveis que si escau s’estableixi amb GOVIL, així com la gestió, administració, informació, prestació i millora dels serveis que l’usuari decideixi accedir.

GOVIL ha pres les mesures d’índole tècnica i organitzativa necessàries per garantir la seguretat de les dades i evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos al fet que es troben exposats, ja provinguin de l’acció humana o del mitjà físic o natural. S’adoptaran les mesures d’índole tècnica i organitzatives que pretenguin assolir  els objectius bàsics en matèria de seguretat, com són: la confidencialitat, entesa com la limitació d’accés a la informació per persones no autoritzades; la integritat, entesa com el manteniment de la informació fiable i amb qualitat, i la disponibilitat, entesa com la garantia d’accés al Sistema d’Informació per la sol·licitud d’un usuari autoritzat.

COOKIES

Únicament per als casos que s’accedeixi a la web www.govil.es mitjançant un enllaç o bàner procedent d’un afiliat de GOVIL s’utilitzaran cookies. Les cookies són petits arxius que el nostre ordinador transmet al seu, però que no ens proporcionen informació ni sobre el seu nom, ni sobre qualsevol altra dada de caràcter personal seu, constant únicament a l’efecte de funcionament, seguretat i estadístiques. Les cookies que utilitzem no poden llegir dades del seu ordinador ni llegir les cookies que existissin en el seu ordinador d’altres pàgines web. Si vol pot configurar el seu navegador perquè li avisi en pantalla que va a rebre una cookie. Si l’usuari decideix que el seu ordinador no rebi aquestes cookies, això no impedirà que es pugui accedir a la informació de la pàgina www.govil.es

LIMITACIÓ DE LA RESPONSABILITAT

GOVIL no es responsabilitza dels possibles danys o perjudicis que puguin succeir com a conseqüència de l’ús dels continguts de la web, sent d’exclusiva responsabilitat de l’usuari que accedeixi als mateixos.

En el mateix sentit, GOVIL no es responsabilitza dels possibles perjudicis que es puguin derivar de l’ús d’una versió no actualitzada o defectuosa del navegador, d’interrupcions en la connexió que es produeixin durant la transmissió de dades, virus informàtics, avaries o desconnexions en el funcionament del sistema telemàtic, de bloquejos causats per deficiències o sobrecàrregues de les línies telefòniques, així com de danys provocats per terceres persones mitjançant intromissions no autoritzades.

La web de GOVIL conté enllaços a altres pàgines web que poden resultar d’interès per als usuaris. GOVIL no assumeix cap responsabilitat sobre aquests enllaços, no podent-se garantir el compliment de Polítiques de Privadesa adequades, motiu pel qual l’usuari accedeix al contingut de les referides pàgines web en les condicions d’ús que es fixin en les mateixes i sota la seva exclusiva responsabilitat.

GOVIL no es fa responsable de l’incompliment de qualsevol norma aplicable en què pugui incórrer l’usuari en el seu accés a la web www.govil.es i/o en l’ús de les informacions contingudes en ella.

GOVIL es reserva el dret a interrompre o denegar discrecionalment, en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís, l’accés de qualsevol usuari als continguts d’accés restringit, quan concorrin alguna dels circumstàncies descrites.

 

ENLLAÇOS

Tots els enllaços o links, hipertextual, profund, framing o qualsevol altre tipus de connexió virtual a través de xarxes de telecomunicació des de qualsevol lloc web a la nostra pàgina web, haurà de ser sol·licitat i autoritzat prèviament i per escrit per GOVIL, i en defecte d’això els enllaços que s’estableixin a aquesta web, hauran de fer-se a la seva pàgina d’inici.

Els enllaços que es realitzin a pàgines web de tercers tenen únicament una finalitat orientativa, sent el seu objecte el posar a la disposició de l’usuari altres fonts d’informació que poguessin ser del seu interès.

GOVIL procura revisar periòdicament el contingut dels seus enllaços. No obstant això, és impossible conèixer en tot moment el contingut concret dels enllaços proposats. Derivat d’això, sol·licitem la col·laboració de qualsevol usuari que accedeixi als referits continguts en el supòsit que els seus continguts poguessin ser contraris a la legalitat vigent, moral o ordre públic, posant-ho en coneixement a través del següent correu electrònic info@govil.es

 

RESPONSABILITAT

En definitiva, l’usuari és l’únic responsable de l’ús que realitzi dels serveis, continguts, enllaços (links) i hipertexts inclosos en la web www.govil.es

 

POLITICA DE PRIVADESA

Per mitjà de la nostra Política de Privadesa informem als usuaris de la forma més clara i precisa possible de les degudes condicions d’ús d’aquest lloc web. L’accés al mateix implica l’acceptació plena i sense reserves a totes i cadascuna de les disposicions incloses en ella, per la qual cosa en cas de no acceptar les condicions aquí establertes, no haurà d’usar o/o accedir a aquest lloc. Per això és essencial que l’usuari conegui la informació que es recull en aquest lloc web i com s’utilitza.

Directrius de privadesa

GOVIL, informa als usuaris de la seva pàgina web www.govil.es, en funció de l’establert en l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de caràcter personal, del contingut i directrius de la seva política de protecció de dades personals amb la finalitat de que, una vegada llegida i acceptada, decideixin de forma expressa, inequívoca, lliure i voluntària, facilitar a GOVIL les dades personals que són sol·licitades a través de la pàgina web per rebre informació o per a la contractació de les diverses prestacions de serveis/productes que s’ofereixen dins el seu àmbit d’actuació i altres serveis relacionats. Les dades personals que siguin facilitades pels usuaris seran incloses en fitxers degudament inscrits en el Registre General de Protecció de Dades i dels quals és titular Gestió d’Obres Vilalta, SL amb CIF B25637935, amb domicili social al Carrer Moli de Vent, 18, Verdú (Lleida) , CP 25340, amb la finalitat de potenciar i gestionar la relació de col·laboració o contractual que si escau s’estableixi així com per rebre informació publicitària periòdica sobre tots els seus serveis.

A través d’aquest lloc web no es recollirà cap dada personal sense el consentiment de l’usuari, ni es cedirà a terceres persones. Tampoc s’emmagatzemarà en el servei d’allotjament del mateix cap dada de caràcter personal.

Tret que així es faci constar, serà necessari complimentar totes les dades requerides en els formularis de forma autèntica, certa, concisa i actualitzada. En cas contrari, l’usuari serà l’únic responsable de la informació falsa o inexacta, reservant-se GOVIL el dret a no acceptar el registre del mateix, o a denegar el servei o producte la contractació del qual es sol·liciti, sense perjudici de les altres accions que procedeixin en Dret.

 

Exercici de drets

Els usuaris podran exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, enviant un escrit a GOVIL, al Carrer Moli de Vent, 18, Verdú (Lleida) , CP 25340, en el qual haurà d’acreditar-se la seva identitat i contenir el seu nom, cognoms i fotocòpia del DNI de l’usuari o del seu representant legal, així com document acreditatiu de la representació si escau, fonaments de la seva sol·licitud i documents que l’acreditin, domicili a l’efecte de notificacions i data i signatura del sol·licitant. En cas que no es compleixin les condicions anteriors s’atorgarà un termini perquè siguin esmenats els defectes de forma. No s’exigirà cap contraprestació per l’exercici dels drets. No es permetrà l’exercici del dret d’accés únicament quan la petició no reuneixi les condicions prèviament descrites i no s’acrediti cap interès legítim a aquest efecte. No seran ateses les peticions de cancel·lació de dades identificatives dels usuaris mentre aquests prossegueixin la seva relació amb GOVIL, si bé podran oposar-se al tractament de les seves dades respecte a la recepció d’informació publicitària relacionada amb els serveis propis de l’empresa.

 

Mesures de seguretat

GOVIL informa igualment que, d’acord amb l’establert en la legislació vigent, ha adoptat les mesures d’índole tècnica i organitzativa necessàries per garantir la seguretat de les dades i evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos al fet que es troben exposats, ja provinguin de l’acció humana o del mitjà físic o natural, tractant de garantir la confidencialitat de les dades, entesa com la limitació d’accés a la informació per persones no autoritzades; la integritat, entesa com el manteniment de la informació fiable i amb qualitat, i la disponibilitat, entesa com la garantia d’accés al sistema d’informació per la sol·licitud d’un usuari autoritzat.

 

Enviament d’informació publicitària

En funció de l’establert en la Llei 34/2002 d’11 de juliol de Serveis de la Informació i del Comerç Electrònic, modificada per la Llei 32/2003 de 3 de novembre, General de Telecomunicacions, s’adverteix que l’acceptació de la present Política de Privadesa suposa el consentiment exprés per a la recepció d’informació publicitària dels serveis i/o productes oferts per GOVIL, així com altres comunicacions de diferent naturalesa que no siguin incompatibles. En cas de no desitjar tals enviaments haurà de d’adreçar-se per escrit a GOVIL, Carrer Moli de Vent, 18, Verdú (Lleida), CP 25340, o per correu electrònic a l’adreça info@govil.es. Aquesta adreça electrònica està protegida contra spam bots. Necessitarindicar en l’assumpte del mateix l’expressió “BAIXA” o “DONAR DE BAIXA”.

 

Enllaços

Aquest lloc web pot incloure enllaços o hiper-víncles a altres llocs web que poden ser d’interès per als usuaris. Aquesta Política de Privadesa només és aplicable al lloc web de GOVIL i no es garanteix en els accessos a través d’enllaços amb aquest lloc, ni als enllaços des d’aquest lloc amb altres llocs web.

 

Contacte

Si l’usuari té algun dubte, pregunta o suggeriment sobre les directrius exposades en aquesta Política de Privadesa, pot posar-se en contacte amb GOVIL per mitjà del formulari destinat a aquest efecte o mitjançant correu electrònic info@govil.es. Aquesta adreça electrònica està protegida contra spam bots.

 

RESERVA

GOVIL es reserva la facultat en tot moment, sense necessitat de previ avís, d’efectuar modificacions i actualitzacions de la informació continguda en la seva web o en la seva configuració i presentació. Així mateix es reserva el dret a suspendre temporalment, i sense que sigui necessari previ avís, l’accessibilitat a la web per raons d’eventual necessitat i per efectuar operacions de manteniment, reparació o millora.

GOVIL es reserva el dret a incloure o retirar total o parcialment de la web, qualsevol informació a la seva exclusiva discreció.

 

LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

Per a totes aquelles qüestions que es puguin suscitar amb motiu d’interpretació, execució o eventual incompliment de les presents condicions d’utilització, els usuaris, amb renúncia al seu propi fur, i amb independència del lloc on se susciti qualsevol controvèrsia,  es sotmetrà expressament a la competència i jurisdicció dels jutjats i tribunals de la ciutat Lleida.

Les presents condicions es regiran, en tot cas, per la legislació espanyola.

2017.- GOVIL

Tots els drets reservats

Ús de cookies

Aquest lloc web fa servir cookies per que tingueu la millor experiència d'usuari. Si continua navegant està donant el seu consentiment per a l'acceptació de les esmentades cookies i l'acceptació de la nostra política de cookies, cliqueu l'enllaç per a més informació.plugin cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies